รังสิตสารสนเทศปีที่ 26 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020

วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020

บทความ