รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2561-2562

Greenhouse Gas Inventory of Rangsit University Library Report 2018-2019

บทคัดย่อ

        รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมจำนวนทั้งสิ้น 461.78  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (tCO2e) จำแนกตามขอบเขตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ขอบเขตที่  2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปริมาณสูงสุด เท่ากับ 433.88  ตันคาร์บอนไดออก ไซด์เทียบเท่า  (tCO2e)  รองลงมา คือ ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) การใช้น้ำประปา  และขยะของเสีย (ฝั่งกลบ) เท่ากับ  25.16 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (tCO2e) และน้อยที่สุด คือ ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้เชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เท่ากับ  2.74 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (tCO2e) เมื่อนำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2562  ไปเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี  พ.ศ. 2561 ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 469.83 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พบว่า สำนักหอสมุดสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ร้อยละ 1.71 แต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดว่าสำนักหอสมุดจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2562 ลงให้ได้ร้อยละ 5  สำนักหอสมุดจึงต้องดำเนินการมาตรการอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับปีต่อไป

Abstract

        This article aims to report greenhouse gas  (GHG) emissions of  Rangsit University Library year 2019  followed the eighth category about green library quality assessment of Green Library Standard of Thailand. The result found that the volume of CFO  was 461.78  tons of carbon dioxide equivalent (tCO2e)  The most CFO was second scope: indirect GHG emission by electric energy  433.88  tons of carbon dioxide equivalent  (tCO2e)  the second was the third scope: other indirect GHG emissions by paper,  water, and waste were 25.16 tons of carbon dioxide equivalent (tCO2e) and the last one was first scope: direct GHG Emission by fuel  2.74 tons of carbon dioxide equivalent (tCO2e). Comparing to the base year 2018 found that the total of CFO  was 469.83 tons of carbon dioxide equivalent (tCO2e) shown that Rangsit University Library reduced greenhouse gas emissions by 1.71%  but had still not achieved library aim to reduce 5%

ดาวน์โหลด Full Paper