สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.0-2997-2222 ต่อ 3463

โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473

Email : rsulibjournal@rsu.ac.th