เจ้าของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ปรึกษา
         
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
         ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ 
         ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง 
         รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
         รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดำเกิง
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

         
บรรณาธิการ

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

กองบรรณาธิการ

         ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์   มหาวิทยาลัยบูรพา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

         ดร.จอมขวัญ ผลภาษี    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิณ ชูประยูร     มหาวิทยาลัยรังสิต

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒพงษ์ ชินศรี    มหาวิทยาลัยรังสิต

         ดร.ณกมล จันทร์สม   มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะผู้จัดทำ 

นางนฤมล พฤกษศิลป์

นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ

นางสาวลมัย ประคอนสี

นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์

นางเยาวรัตน์ บางสาลี

นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน

นางสาวประทีป ชินบดี

นางสาวพรศรี สุขการค้า