ติดต่อส่งบทความได้ที่

นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463 โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ email:  rsulibjournal@rsu.ac.th