การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI (24 มิ.ย.62)

                                                                                       ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
                                                                   เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยการจัดประเมินคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย (re-evaluations) ในฐานข้อมูล TCI ทุกๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพวารสารคือ การดำเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) 
          ในปี 2562 นี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จึงมีแนวคิดในการพิจารณาองค์ประกอบด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารรอบปกติ โดยมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อน (duplications/plagiarism) เช่น การไม่ดำเนินการที่เหมาะสมกับบทความที่ตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำหรือซ้ำซ้อน เป็นต้น
  2. การตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มี conflict of interest เช่น หัวหน้ากองบรรณาธิการ (editors) ตีพิมพ์เผยแพร่บทความของตนเองอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความ เป็นต้น
  3. จำนวนและคุณภาพการอ้างอิงของวารสารผิดไปจากสภาพความเป็นจริง เช่น มีการกำกับและร้องขอให้มีการอ้างอิงบทความในวารสารทั้งในลักษณะลับหรือเปิดเผย และมีการใช้การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหา เป็นต้น
  4. การเก็บค่า page charge หรือ processing fee มีการดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีประกาศกระบวนการเรียกเก็บอย่างชัดเจน หรือไม่ระบุราคาหรือเงื่อนไขของการเรียกเก็บค่า page charge เป็นต้น
  5. หัวหน้ากองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องกำกับให้การดำเนินงานของวารสาร เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ และต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมกับผู้นิพนธ์หรือบทความที่ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ
  6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม/จรรยาบรรณและมาตรฐานการจัดการวารสาร

          บัดนี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้เปิดรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารในช่องทางต่าง ๆ โดยศูนย์ฯ จึงกำหนดแนวทางเพื่อดำเนินงานด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้

  1. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฯ อาจแจ้งกลับไปยังบรรณาธิการวารสารเพื่อรับทราบและชี้แจง
  2. เมื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับคำชี้แจงและตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นจริง วารสารจะถูกถอดจากกลุ่มประเมินปกติ (กลุ่ม 1-3) และถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์จริยธรรม/จรรยาบรรณข้างต้น เป็นเวลา 2-5 ปี (embargo period) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐาน ลักษณะ และข้อเท็จจริงด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณที่ปรากฎของแต่ละวารสาร

 

                                                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

                                                                                                                                                                       ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
                                                                                                                                                   หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
 เอกสารดาวน์โหลด
 ประกาศเรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI