วารสารรังสิตสารสนเทศ RSU Library Journal

ISSN 0859-1814 (Print) ISSN 2773-8922 (Online)

ข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

            วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยโดยมุ่งเน้นบริการวิชาการแก่สังคม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์  การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ

2. ขอบเขตการตีพิมพ์

    2.1 บทความที่นำเสนอจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือนำเสนอองค์ความรู้เดิมในมุมมองใหม่ ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นใด ประเภทบทความที่จะรับไว้พิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยภาษาของบทความที่ใช้ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   2.2 ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ระบบสารสนเทศและการจัดการ  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และศึกษาศาสตร์

ดูเพิ่มเติม