สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

Rangsit University Library strives to be an environmentally friendly organization and meet the United Nations Sustainable Development Goals

บทคัดย่อ

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียวระดับนานาชาติ IFLA Green Library Award ประจำปี 2020 จากสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) บทความนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับรางวัล IFLA Green Library Award 2020 ความเป็นมาและการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติของห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การทบทวนการบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ การจัดการพลังงานและทรัพยากร การจัดการขยะและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีพันธมิตรและเครือข่ายในการพัฒนา การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยคาร์บอน รวมทั้ง กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

Abstract

        Rangsit University Library won the IFLA Green Library Award 2020 from the International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA). This article presents how Rangsit University Library has adopted, developed, and implemented the green library and green office practices in pursuing a sustainable environmentally friendly organization. The practices are  environmental conservation policy development; management review and continuous improvement; self-awareness communication; energy and resource management; waste and wastewater management; environment and safety management; green procurement; green information resources; networking and partnership in development; Greenhouse gas management and carbon offsetting. Especially, the activities and academic services that meet the United Nations Sustainable Development Goals are included.       
 

ดาวน์โหลด Full Paper