การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกการเป็นองค์กรสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

Public Relations Practice for Communication and Awareness Cultivation of Being Green Organizations: Case of Rangsit University Library

บทคัดย่อ

        บทความนี้นำเสนอการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นองค์กรสีเขียว เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ผู้ใช้บริการห้องสมุด และบุคคลภายนอกองค์กร ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร และการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อประเภทออนไลน์ 

Abstract

        This article presents the public relations operations of Rangsit University Library, which is a green organization, to promote awareness of effective and efficient energy and environment conservation.  The practices also promote the participation of library personnel, library user and public to gain knowledge and understanding of the use of resources and providing environmentally friendly services through various public relations media, especially online media.

ดาวน์โหลด Full Paper