การใช้พลังงานและทรัพยากรในบริบทห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

Energy and Resource Consumption in the Green Library Context : Case of the Rangsit University Library

บทคัดย่อ

        สำนักหอสมุดมีนโยบายแผนและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559   การจัดการพลังงานและทรัพยากรถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ และมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ   ของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานและทรัพยากรในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร  ได้มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน  กำหนดมาตรการการจัดประชุม  การจัดนิทรรศการและการเดินทางไปประชุมของบุคลากร  เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง เพื่อลดภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยมีการรณรงค์ทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   การทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานมีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร  (น้ำ  ไฟ เชื้อเพลิง  และกระดาษ) และสรุปผลการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และนำผลสรุปมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด  ทำให้สำนักหอสมุดได้เห็นภาพรวมการใช้พลังงานและทรัพยากร และสามารถนำไปใช้ในการกำกับดูแลการใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

Abstract

        Rangsit University Library has developed an environmentally friendly policy, plan, and action since 2016. Energy and resource management is one of the major issues. It affects the daily activities of personnel, especially the use of energy and resources. The measures of energy and resource consumption have been established to be consistent and appropriate for the operation, for example, measures for organizing meetings, exhibitions, and traveling to meetings. To achieve efficient and non-wasteful use of energy and resources and to reduce greenhouse gas emissions, there are various publicity signs and activities to reduce energy consumption. Energy and resource usage data (water, fire, fuel, and paper) are recorded and summarized monthly. The results were beneficially analyzed and monitored the effectiveness of the activities. 

ดาวน์โหลด Full Paper