รังสิตสารสนเทศปีที่ 27 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

บทความ