พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร

Information seeking behavior of organic farmers

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร และศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์  ของเกษตรกร
         การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น จำนวน 125 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
         ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ได้แก่
         1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เกษตรกรมีอุปนิสัยในการใฝ่หาความรู้ที่แตกต่างกัน  เช่น บางคนขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนรู้จากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการอบรม อยู่เสมอ แต่บางคนเรียนรู้จากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  2) ปัจจัยด้าน แหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ในด้านวิสาหกิจชุมชน มีแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำการเกษตรอินทรีย์ของตน 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.1) ด้านวัฒนธรรมสารสนเทศ เกษตรกรมีการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรไม่ได้มีเพียงวิธีการสอนโดยการท่องจำหรือการอ่านเขียนในรูปแบบการศึกษาเท่านั้น      แต่เป็นการสรรค์สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของเกษตรกร 3.2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมช,นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำเกษตร วิธีการทำอย่างไรให้ได้ผลดีหรือมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
     พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
      1) วัตถุประสงค์ความต้องการสารสนเทศ เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 2) ความต้องการด้านเนื้อหาสารสนเทศ เกษตรกรมีวิธีการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์คือ ขายสินค้าด้วยตนเองตามตลาดชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรเพื่อการอยู่รอดแต่ไม่ใช่การต่อยอด ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความต้องการเนื้อหาสารสนเทศด้านการตลาดมากที่สุด  3) การค้นหาแหล่งสารสนเทศ เกษตรกร ส่วนใหญ่มีการค้นหาแหล่งสารสนเทศบุคคลจากสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัวในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่คือ สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Facebook  You tube ฯ  4) วิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศ เกษตรกรมีวิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศโดยการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ                  เกษตรอินทรีย์ด้วยตนเอง เพราะง่ายและสะดวกที่สุด 5) ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
        

Abstract

        Information seeking behavior of organic farmers, this research study factors contributing to farmers organic information seeking behavior and study farmers organic information seeking behavior. This research is an exploratory research. Study from the organic farming community enterprise group Northeast. The Center for Education and Capacity Building on Local Resources Management consisted of 125 people. Data were collected using a questionnaire. and analyze the data with descriptive statistics.
        Factors Contributing to Farmers' Organic Information-seeking Behavior 1) Personal Characteristic Factors. Farmers have different habits in pursuing knowledge, for example some are diligent at learning from people in the family, neighbors, government officials and always look for training that is available. But some people learn only from their ancestors.  2) Factors of information sources. Information source of successful organic farming in the field of community enterprises, there were guidelines and methods that could be applied to the practice of their organic agriculture.  3) environmental factors  3.1) information culture. Farmers learned and passed on their knowledge. They were not only teaching methods by memorization or reading and writing in an educational form, but also creating knowledge through a combination of wisdom and way of life of farmers. Helping each other in the community leads to information sharing in agriculture such as how to do it to be effective or there is a method on how to solve the problem.
       Farmers' organic farming information seeking behavior
       1)            The farmers demand for information in accordance with the rules of organic farming standards to promote support, the creation of a model community to develop organic agriculture. 2) The need for content, information. Farmers have a way to sell organic products at the community market by themselves. Most of them are farming for survival, but not for developing. Therefore, farmers have the highest demand for marketing information content. 3)Searching for information sources. Most farmers search for information sources from farmers members in the organic farming group which is the easiest source of information for exchanging  knowledge with each other. And internet information sources that farmers use most are via mobile phone such as Facebook, You tube, etc. 4) Method of obtaining information Farmers have methods of obtaining information by doing their own research on organic agriculture. It is the easiest and most convenient way. 5)Characteristics of the desired information. The characteristics of information required from most farmers are information about organic agriculture standards.

ดาวน์โหลด Full Paper