การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจซื้อซ้ำแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The Confirmatory Factor Analysis of Factors Influencing of Package Tour Repurchase Intention on Agoda Application Of Consumers in Bangkok and Its Vicinity

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 215 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงมกราคม พ.ศ. 2564 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Chi-Square (χ2) = 109.37  ค่า df = 83  ค่า CMIN/df = 1.32  ค่า GFI = 0.94  ค่า AGFI = 0.91  ค่า CFI = 0.98  ค่า RMR = 0.04  ค่า SRMR = 0.04  และ ค่า RMSEA = 0.04  โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ องค์ประกอบปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการ องค์ประกอบปัจจัยการรับรู้คุณค่า และองค์ประกอบปัจจัยความพึงพอใจ

Abstract

        The objective of this research was to analyze the confirmatory factor analysis of package tour repurchase intention on Agoda application of consumers in Bangkok and its vicinity. The tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted of 215 people who have been repurchase package tour on Agoda application and who have lived in Bangkok and its vicinity. Obtained by quota sampling between December 2020 to January 2021. The findings were as follows: The model is consistent with the empirical evidence to a great extent. The statistic shows the Chi-square statistics with goodness fit test Chi-Square (χ2) = 109.37, degrees of freedom (df) = 83, CMIN/df = 1.32, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI = 0.98, RMR = 0.04, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.04. The model to 3 factors by the order of importance from following components; Perceived Service Quality, Perceived Value, Satisfaction.

ดาวน์โหลด Full Paper