ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย

Causal Factors Affecting of Usage Behavior on RTAF.LIVE Website by Receive Information of the Royal Thai Air Force Officers

บทคัดย่อ

       งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการกองทัพอากาศไทยที่เคยใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE จำนวน 530 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้าง ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร ผลการวิจัย พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ   2) ด้านความคาดหวังในการใช้งาน   3) ด้านอิทธิพลทางสังคม   4) ด้านสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน 5) ด้านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน และ 6) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน และโมเดลที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษเป็นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.94 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ได้ร้อยละ 94 และพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานมีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย

Abstract

      This research aimed to develop and verify the consistency of the causal factors affecting of usage behavior on RTAF.LIVE website by receive information of the Royal Thai Air Force officers and to study the causal factors affecting of usage behavior on RTAF.LIVE website by receive information of the Royal Thai Air Force officers. The tools used in the research are online questionnaires. The sample group consisted of 530 people Who is a Royal Thai Air Force official who has used RTAF.LIVE Website by Receive Information. The statistics used in data analysis were frequency, percentage and the structural equation model is used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables. The results of the research revealed that the developed causal relationship model consisted of 6 components were 1) Performance Expectancy 2) Effort Expectancy 3) Social Influences 4) Facilitating Conditions 5) Behavioural Intention and 6) Use Behaviour. The final is predictive coefficient of 0.94, indicating that the variables in the model can explain the variance of the Behavioral Intention by 94 percent. It was found that the Use Behaviour to use were the most influence on RTAF.LIVE Website by Receive Information of the Royal Thai Air Force Officers.

ดาวน์โหลด Full Paper