สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ของสมาร์ตโฟนนเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง

Social Situations and Psychological Characteristics Influence Behavior towards Creative Use of Application and Features of Smartphones: A Case Study of the Students from Thung Song and Satree Thungsong Junior High Schools, Nakhon Si Thammarat Province

บทคัดย่อ

         การศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะภูมิหลังของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์  2) ศึกษาสถานการณ์ทางสังคม จิตลักษณะของนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน  3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่างๆ บนสมาร์ตโฟนของนักเรียน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 348 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยร้อยละ การกระจายของข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่ F test (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
         ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาและอาชีพผู้ปกครองของนักเรียนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และระดับผลการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และการทดสอบการถดถอยเชิงพหุ พบว่า นักเรียนค้นพบความเป็นจริงของสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ความเป็นกลุ่มนิยมและทัศนคติที่ดีในการใช้อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน  อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ในด้านการใช้อย่างความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง  การใช้อย่างถูกกาลเทศะอยู่ในระดับจริงมาก และการใช้อย่างมีประโยชน์อยู่ในระดับจริงมาก ทั้งนี้ สถานการณ์ทางสังคม ความเป็นกลุ่มนิยมและทัศนคติ และการใช้แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่างๆ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่น  ในกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม สามารถทำนายพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัยได้สูงสุดในด้านโรงเรียน (การสนับสนุนจากครู R2 = .238)  รองลงมาคือ ความเป็นกลุ่มนิยม (R2 = 207) และการใช้แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่างๆ ในด้านอำนวยความสะดวก (R2 = 139) ขณะที่ระดับการศึกษาและอาชีพผู้ปกครองที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน  อย่างสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

       The purposes of this research are 1) to study background characteristics of Junior high school students that affect behaviors towards creative uses of smartphones, 2) to study social situation and psychological characteristics influencing behaviors towards creative uses of applications and features of smartphones in different areas: safe use, proper use, and utilization, and 3) to study behaviors towards creative uses of applications and features of smartphones of the students that have influences on creative uses of smartphones in different areas. The questionnaire is used as a tool for collecting data. There were 348 junior high school students at Thung Song junior high school and Satree Thungsong junior high school. The statistics used in this research includes percentage, data distribution, mean, standard deviation, F-test (One-Way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The results of a test of differences revealed that according to different educational levels and careers of students’ guardians, there were no differences in creative use behaviors of smartphones. Different grade results of the students affected creative use behaviors of smartphone differently at statistically significant level of 0.05. For the multiple regression analysis of social media situation groups, it was predictable that safe use of smartphone behavior was at the highest level in school aspect (Teacher support in using smartphone) (R2=238). Popularity (R2=207) and a use of applications and various features in facilitating condition (R2=139) were at second highest level. With reference to different educational levels and careers of students’ guardians, there were no differences in creative use behaviors of smartphones. Different grade results of the students affected creative use behaviors of smartphones differently at statistically significant level of 0.05.

ดาวน์โหลด Full Paper