รังสิตสารสนเทศปีที่ 28 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

บทความ