รังสิตสารสนเทศปีที่ 24 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

บทความ