ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Xiaomi บนแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Causal Factors Influence Affecting Purchase Intention Product Xiaomi On Shopee Application in Bangkok and its Vicinity

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสินค้า Xiaomi บนแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Xiaomi บนแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า Xiaomi บนแอปพลิเคชันช้อปปี้และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จำนวน 414 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้าง
       ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการโต้ตอบ 2) ด้านการให้ข้อมูล 3) ด้านความสะดวกในการใช้งาน 4) ด้านความไว้วางใจ และ 5) ด้านความตั้งใจซื้อ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) = 437.30, ค่าองศาอิสระ (df) = 237, ค่า CMIN/df = 1.85,  ค่า GFI = 0.92, ค่า AGFI = 0.90, ค่า SRMR = 0.05, ค่า RMSEA = 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ = 0.44 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อสินค้า Xiaomi บนแอปพลิเคชันช้อปปี้ ได้ร้อยละ 44 พบว่า ด้านความไว้วางใจ ด้านการโต้ตอบ ด้านความสะดวกในการใช้งาน  และด้านการให้ข้อมูล มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Xiaomi ตามลำดับ ซึ่งร้าน Xiaomi บนแอปพลิเคชันช้อปปี้สามารถนำผลวิจัยไปวางแผนสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความตั้งใจซื้อในครั้งต่อไป

 

Abstract

         The objectives of this research were to develop and validate the consistency of a causal relationship model of purchase intention product Xiaomi on Shopee application in Bangkok and its vicinity and to study   casual factors influence affecting purchase intention product Xiaomi on Shopee application in Bangkok and its vicinity. The tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted of  414 people who have purchase intention product Xiaomi on Shopee application in Bangkok and its vicinity. The statistics used in data analysis were frequency, percentage and the structural equation model is used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting. The results of this research were the development of the causal relationship models consisted of 5 components are 1) Interactivity  2) Informativeness  3) Convenience of Use  4) Trust and  5) Purchase Intention and the model is consistent whit the empirical data to a great extent. The statistic shows the Chi-square statistics goodness fit test (c2) = 437.30, degrees of freedom (df) = 237, CMIN/df  = 1.85, GFI = 0.92, AGFI = 0.90, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.05.  The final is predictive coefficient of 0.44, indicating that the variables in the model can explain the variance of the purchase Intention product Xiaomi on Shopee application by 44 percent. It was found that the Trust, Interactivity, Convenience of Use and Informativeness were respectively influenced by Purchase Intention. The results of this research were useful for entrepreneurs, the product Xiaomi on Shopee application businesses, utilized to marketing plan and create marketing strategies are suitable for consumer behavior. This reserch can apply the result in purchasing intention product Xiaomi on Shopee application the future.

ดาวน์โหลด Full Paper