ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The Influence of Causal Factors of Loyalty in Purchasing Products of Sanita International Co., Ltd Through The Shopee Application of the Consumer in Bangkok and Its Vicinty

บทคัดย่อ

       งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีในการซื้อสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้ และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 280 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่และร้อยละ โมเดลสมการโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร ผลการวิจัยพบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพการบริการ 2) ด้านการรับรู้คุณค่า 3) ด้านความไว้วางใจ 4) ด้านความพึงพอใจ และ 5) ด้านความภักดี ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.76 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีในการซื้อสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด  ผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้ได้ร้อยละ 76 พบว่าด้านความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความภักดีในการซื้อสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Abstract

      The objective of this research were to develop and validate the consistency a causal factors of loyalty in purchasing products of sanita international co., ltd through the shopee application, And to study the causal factors affecting the loyalty of Sanita International Co., Ltd. through a consumer shopee application in Bangkok and its vicinity. The research instruments were Online questionnaire The sample group was 280 people who previously purchased Sanita International Co., Ltd. products via shopee applications and lived in Bangkok and its vicinity. Statistics used for data analysis were frequency percentage and the structural equation model was used to analyze the causal relationship model to determine the causal influence of variables The research results were found that a causal relationship model developed consisting of 5 aspects: 1) service quality 2) value perception 3) trust 4) satisfaction. and 5) loyalty The research results were found that a causal relationship model developed and was well aligned with empirical data. The prediction coefficient of 0.76 showed that the model variance was able to explain the variance in purchasing loyalty of Sanita International Co., Ltd. through an application shopee 76% Found that trust was the most influential factor on the loyalty of Sanita International Co., Ltd. is through the consumer shopping application in the Bangkok and its vicinity.

ดาวน์โหลด Full Paper