โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฏีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The Causal Relationship Model of Unified Theory of Acceptance and use of Thechnology Affecting Consumer Behavior of Weloveshopping Applications in Bangkok and Metropolitan Region.

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฏีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 443 คน ได้มาโดยสุ่มตัวอย่าง  แบบสะดวก จากผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโมเดลวิจัยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

        1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping  2. ความคาดหวังในความพยายามใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping 3. อิทธิพลของสังคมในการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping 4. สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping  5. พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping และ 6. พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ผลวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างดีโดยมีค่าสถิติไค-สแควร์  (c2 ) = 279.14,  องศาอิสระ (df) = 174, CMIN/DF = 1.60, GFI = 0.95, AGFI = 0.93, SRMR = 0.03 และ RMSEA = 0.05  มีค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของสัมประสิทธิ์เส้นทางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมความตั้งใจ ในการใช้งานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping มากที่สุด และความคาดหวังในความพยายามใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping               

Abstract

    This research aims to develop a relation model in cause of the acceptance and the use of technology the have effect on the use of Weloveshopping application of the customer in Bangkok and perimeter, and to investigate the consistency of the cause relation model that developed with the visual information from the questioner 443 people by using the convenient sampling from people who has experience of using Weloveshopping application. The tools that has been used to gather the information is the online questionnaire with the 7 measuring level. The analysis has been done by using structural equation model with the finished program. There are 6 components of the research model which are 1. Performance Expectancy 2. Effort Expectancy 3. Social Influence 4. Facilitating Conditions 5. Behavioral Intention and 6. Use Behavior. The result from the cause related model was consistent with the visual information by having statistical values Chi-square (c2) = 279.14, df = 174, CMIN/DF = 1.60, GFI = 0.95, AGFI = 0.93, SRMR = 0.03 and RMSEA = 0.05. The direct influence and the indirect influence of the directive coefficient were statistical significantly. The research result can point out that the willing to use is the factor that can Behavioral Intention to using Weloveshopping application the most and Effort Expectancy for using Weloveshopping application as the next one to Use Behavior  of  Weloveshopping application.      

ดาวน์โหลด Full Paper