กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่

Strategy of Digital Marketing Communication of Supermarket in Chiang Mai Province

บทคัดย่อ

        การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการคัดเลือกผู้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง โดยการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Tops Shop Online เป็นกลยุทธ์ผ่านเว็บไซต์ www.tops.co.th มีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ Loyalty Program หรือบัตรสมาชิกระบบออนไลน์ 100% สร้าง Brand Loyalty และประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดระดับ “Hi-end Supermarket” มีบริการ Chat to Shop ผ่าน Line Official Rimping บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต และการสื่อสารผ่าน Healthy Content เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพด้านธุรกิจค้าปลีก การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด  เป็นเจ้าของช่องทางบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้   การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย            

Abstract

        The study of Strategy of Digital Marketing Communication of Supermarket in Chiang Mai Province. The purposes of this research are: 1. To study the digital marketing communication strategies of supermarkets in Chiang Mai. Planning and development of digital marketing communications of supermarkets in Chiang Mai province. This study is a qualitative method using secondary data research methods, by studying relevant websites and documents. Document analysis and preliminary data research based on in-depth interviews and specific interview selection methods Target sampling is achieved by using structured questionnaires to present content in the form of written analysis. Tools for collecting research data. The digital marketing communication strategy of Tops Supermarket is to order products through Tops Shop Online as a website strategy. Www.tops.co.th offers various promotional activities, including loyalty program strategies or 100% online membership cards, Loyalty and good customer experience. Rimping Supermarket's digital marketing communication strategy includes marketing positioning strategy. Hi end supermarkets provide chat to store services through Rimping's online ordering service Line Official Rimping. Supermarkets and health content dissemination are content related to health tips for the retail industry. Free access to target audiences on online platforms and extensive communication with them.

ดาวน์โหลด Full Paper