ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อน้ำเชื่อมเช-กู บนแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย

Causal Factors Affecting Purchase Intention of Che-Gu Syrup on Shopee Application of Consumers in Thailand

บทคัดย่อ

       งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อน้ำเชื่อมเช-กูบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อน้ำเชื่อมเช-กูบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในประเทศไทยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เคยซื้อน้ำเชื่อมเช-กูบนแอปพลิเคชันช็อปปี้และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย  จำนวน  400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านชื่อเสียงองค์กร 2) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 3) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ 4) ด้านความตั้งใจซื้อ และโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.98 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความความตั้งใจซื้อน้ำเชื่อมเช-กูบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ได้ร้อยละ 98  ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า  ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กร  และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อน้ำเชื่อมเช-กูบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ ตามลำดับ

Abstract

       The research objective was to develop and validate the consistency of a causal relationship model of purchase intention of che-gu syrup on shopee application and to study casual factors affecting purchase intention of che-gu syrup on shopee application of consumers in Thailand. The tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted of  400 people who have bought che-gu syrup on shopee application and live in Thailand. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, and the structural equation model. The results of the research showed that the causal relationship model of variables consists of 4 components are 1) corporate reputation 2) brand  image 3) brand loyalty and 4) purchase intention and model developed in accordance with empirical data. The final is a predictive coefficient of 0.98, indicating that the variables in the model can explain the purchase intention of  che-gu syrup on shopee application by 98 percent. Brand loyalty, corporate reputation, and brand image influences purchase intention of che-goo syrup on shoppe applications, respectively.

ดาวน์โหลด Full Paper