โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผู้บริโภคในประเทศไทย

Causal Relationship Model of Purchase Intention of Insurance Policy on SCB Easy Application of Customers in Thailand

บทคัดย่อ

        งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผู้บริโภคในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 2) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 3) ด้านการรับรู้ถึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 4) ด้านทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ และ 5) ด้านความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
        ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.94 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ได้ร้อยละ 94 พบว่า ด้านทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผู้บริโภคในประเทศไทย

Abstract

       The objectives of this research were to develop a causal of relationship model of purchase intention of insurance policy on SCB Easy Application of customers in Thailand and to validate the consistency of the causal relationship model with empirical data. The tools used in the research was online questionnaires. The sample group consisted of 400 people who have been bought insurance policy on SCB Easy Application. The statistics used in data analysis were frequency, percent, and the structural equation model is used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting of 5 variables were 1) Perceived Usefulness 2) Perceived Ease of Use 3) Perceived Application Security 4) Attitude and 5) Purchase Intention..
        The results of the research showed that the causal relationship model was developed in accordance with empirical data. The final is predictive coefficient of 0.94, indicating that the variables in the model can explain the variance of the purchase intention of insurance policy on SCB Easy Application by 94 percent. It was found that the Attitude was the most influence on Purchases Intention of insurance policy on SCB Easy Application of the customers in Thailand.

ดาวน์โหลด Full Paper