รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันใบเสนอขายและใบคำขอประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย

The Casual Relationship Model of Behavior Usage on Quotation Formand Application Form of Insurance Agents in Thailand

บทคัดย่อ

        งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันใบเสนอขายและใบคำขอประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย และ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เคยใช้แอปพลิเคชันใบเสนอขายและใบคำขอประกันชีวิต จำนวน 300 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โมเดลสมการโครงสร้างใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ   2) ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน   3 ) ด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งาน   4) ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้งาน  5) ด้านพฤติกรรมความตั้งใจใช้งาน และ 6) ด้านพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน    
        ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   เป็นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.87 แสดงว่าตัวแปรในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันใบเสนอขายและใบคำขอประกันชีวิตได้ร้อยละ 87.00  พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้งานมีอิทธิพลมากที่สุดต่อด้านพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันใบเสนอขายและใบคำขอประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย                    

Abstract

        The objectives of this research were to develop the casual relationship model of behavior usage on quotation form and application form of insurance agents in Thailand and to validate the consistency of the causal relationship model with empirical data. The tools used in the research are online questionnaires. The sample group consisted of 300 insurance agents of Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited who have been used form and quotation form insurance on application. The structural equation model was used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting of 6 variables were 1) Performance Expectancy  2) Effort Expectancy  3) Social Influence  4) Facilitating Conditions  5) Behavioral Intention to Use and 6) Use Behavior.
        The results of the research showed that the causal relationship model was developed in accordance with empirical data. The final was predictive coefficient of 0.87, indicating that the variables in the model can explain the variance of the intention to buy cleansing oil by 87.00 percent. It was found that the Facilitating Conditions were the most influence on behavior usage form and quotation form insurance on application of insurance agents in Thailand.

ดาวน์โหลด Full Paper