การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

The Development of Information and Communication Technology Management Strategy for Chiangmai Hospital Under The Directorship of The Church of Christ in Thailand

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้เน้นกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการไอซีทีโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการไอซีที 2) ศึกษาทิศทางยุทธศาสตร์การจัดการไอซีที 3) กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การจัดการไอซีทีและ 4) ตรวจสอบและรับรองยุทธศาสตร์การจัดการไอซีที ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งนำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการไอซีทีของโรงพยาบาล แผนยุทธศาสตร์การจัดการไอซีทีประกอบด้วยวิสัยทัศน์ไอซีที พันธกิจด้านไอซีที จำนวน 5 ด้านที่เน้นการพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบงานการบริการ และการสร้างความรู้ในองค์กร ได้เป็น 6 ยุทธศาสตร์การจัดการไอซีทีโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

Abstract

        This research emphasized on the process of developing the strategy for managing the ICT for hospital under the Church of Christ in Thailand in Chiangmai. The objectives of this study were 1) to analyze the ICT management, both internal and external environment. 2) to study the direction of ICT strategy management. 3) to establish direction for ICT strategic management. 4)
to inspect and ensure ICT strategy management. This study has a qualitative research that used the semi-structured interview as a tool for the in-depth interview. The SWOT analysis and TOWS matrix were involved in the hospital IT strategy managing development. The IT management strategy plan included the vision, 5 aspects of ICT mission that emphasized on human development, basic infrastructure, Information system, Service, Knowledge management. The
study of this research yielded 6 strategies for managing the ICT for the hospital.

ดาวน์โหลด Full Paper