การวัดและประเมินผลการใช้ Facebook Measurement and Evaluation of Facebook Usage

Measurement and Evaluation of Facebook Usage

บทคัดย่อ

         ในปัจจุบัน Facebook กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ผลสำรวจในปี 2013 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 1 พันล้านราย จากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้มากเป็นอันดับที่สามของโลกด้วยจำนวน 26 ล้านราย มีองค์กรจำนวนมากที่นำ Facebook มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์ จากความนิยมอย่างแพร่หลาย แทบทุกองค์กรจึงมี Facebook เป็นของตัวเองทั้งในรูปแบบ Fan Page หรือ Profile โดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่ผู้ใช้ Facebook เหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของ Facebook มากเพียงใด และได้นำข้อมูลที่ได้จาก Facebook มาทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลหรือไม่ ทั้งที่ข้อมูลต่างๆ ที่ Facebook บันทึกไว้นั้นมีความสำคัญที่จะช่วยบ่งชี้ทิศทางการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

Abstract

         Currently, Facebook has become the social media that has been very popular in globally. Survey in 2013 found that there was more than 1 billion users around the world, Thailand is the third ranking in the world, with 26 million subscribers. Many organizations use facebook applications especially in PR. Because of the widespread popularity, almost every organization has its own Facebook Fan Page, or both in a Profile although the goal is different. However questions regarding use include: Are the facebook users understanding the various features of facebook? Here data obtain analyzed to draw conclusions from Facebook or not. The recorded information is important for facebook that will help identify the most effective way to use it.

ดาวน์โหลด Full Paper