การใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาสำหรับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ

Implementation of Search Engine Optimization for Suvannaphumi Data Center’s Website

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาวิธีการและหลักการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (เอสอีโอ)สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคออนเพจเอสอีโอ และออฟเพจเอสอีโอเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และพัฒนาอันดับของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของกูเกิ้ล แล้วจึงทำการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือกูเกิ้ลแอนาไลทิคส์ และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานจำนวน 313 คนในการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ

        ผลสรุปพบว่า เทคนิคออฟเพจเอสอีโอบางเทคนิค เช่น ไดเรกทอรีซับมิสชั่น และ โซเชียลบุ๊กมาร์กไม่ส่งผลต่ออันดับของเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหา อีกทั้งผู้ใช้งานในปัจจุบันไม่นิยมค้นหาเว็บไซต์จากฐานข้อมูลแบบไดเรกทอรีและโซเชียลบุ๊กมาร์กแล้ว โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาสำหรับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยเทคนิคออนเพจเอสอีโอทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการทำออฟเพจเอสอีโอ เช่น การแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มออนไลน์หรือฟอรั่มที่มีผู้ใช้งานจากทั่วโลก เช่น เรดดิท และการสร้างแบ๊คลิงก์อย่างต่อเนื่อง

        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกูเกิ้ลแอนาไลทิคส์พบว่าจำนวนยอดผู้เข้าชมส่วนใหญ่มาจากช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่ได้แทรกลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ ซึ่งมีมากกว่าช่องทางการค้นหาด้วยวิธีธรรมชาติโดยตรง ดังนั้นจึงควรทำการวิเคราะห์คำสำคัญในเชิงลึกให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิได้

                      

Abstract

        This research article presents a study of Search Engine Optimization (SEO) techniques and principles for the Suvannaphumi Data Center’s website by applying on-page SEO and off-page SEO techniques to increase the number of website visitors and improve the Suvannaphumi Data Center’s website in Google’s ranking system. Then the effectiveness of the website is evaluated by experts and the website usage statistics are collected using the Google Analytics tool. In the final step, satisfaction with the use of the Suvannaphumi Data Center’s website was evaluated by 313 participants.

        The results found that some off-page SEO techniques, such as directory submissions and social bookmarking, do not affect the website's ranking in search engines. Moreover, today's users do not like to search on web directories, which are databases of websites, and social bookmarking. The most effective SEO techniques for the Suvannaphumi Data Center’s website are all types of on-page SEO techniques along with off-page SEO, for example, sharing website content across online platforms or forums with users from all over the world such as Reddit, etc. It also includes creating the backlinks methods continuously.

        Analysis results from Google Analytics found that most visitors come from various online platforms that have embedded website links, which is more than the organic search. Therefore,                     a more in-depth keyword analysis should be performed because it is an important point that will help increase the accessibility of the Suvannaphumi Data Center’s website.

ดาวน์โหลด Full Paper