ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ บนเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Causal Factors Affecting Purchase Intention Packaging Design on Facebook Page of Consumers in Bangkok and Its Vicinity

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนเพจ เฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนเพจเฟซบุ๊ก MR. DESIGN และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 429 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้าง

         ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 2) ด้านการลดราคา 3) ด้านทัศนคติของลูกค้า และ 4) ด้านความตั้งใจใช้บริการ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็น อย่างดี  โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) = 83.18,   ค่าองศาอิสระ (df) = 41, ค่า CMIN/df = 2.03, ค่า GFI = 0.97, ค่า AGFI = 0.94, ค่า SRMR = 0.05, ค่า RMSEA = 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ = 0.76 แสดงว่าปัจจัยเชิงสาเหตุซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า การลดราคา ทัศนคติของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 76  ซึ่งเพจเฟซบุ๊ก MR. DESIGN สามารถนำผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Abstract

         The objectives of this research were to develop and validate the consistency of a causal relationship model of purchase intention packaging design on Facebook Page and to study causal factors affecting purchase intention packaging design on Facebook Page of consumers in Bangkok and its vicinity. The tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted of 429 people who have purchased intention packaging design on Facebook Page and live in Bangkok and its Vicinity. The statistics used in data analysis were frequency, percentage and the structural equation model.

        The results of the research showed that the causal relationship model of variables consisting of 4 components was 1) Brand  Image 2) Discounted Price 3) Consumer Attitude and 4) Purchase Intention and model developed in accordance with empirical data. The statistics showed the Chi-square statistics goodness fit test (χ2) = 83.18, degrees of freedom (df) = 41, CMIN/df = 2.03, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.05. The final was predictived coefficient of 0.76, indicating that the variables in the model can explain purchase intention packaging design on Facebook Page by 76 percent and consumer attitude, brand image, discounted price influences purchase intention packaging design on Facebook Page, respectively. The results of this research are useful for being utilized as guidelines for developing marketing strategies to meet the needs of customers and meet the target group.

ดาวน์โหลด Full Paper