การศึกษาเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะในการทำงานของบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

An Empirical study of the Relationship between the Use of Information Technology and Workplace Competencies of Thai-China Flavours and Fragrances Industry Company Limited

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานมีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานอื่น ๆ 2) พื้นฐานทางธุรกิจที่มีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อสมรรถนะด้านการทำงานอื่น ๆ 3) ความตระหนักพื้นฐานทางธุรกิจมีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 4) ระบบงานของบริษัทมีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยศึกษาจากบุคลากรในบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด จำนวน 186 คน 
       ผลการศึกษาพบว่า ผลรวมสมรรถนะในการทำงานของบริษัททุกด้านได้แก่ ระบบงานของบริษัท การทำงานเป็นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การใช้ความคิดสร้างสรรค์การแก้
ปัญหาและตัดสินใจและความตระหนักพื้นฐานทางธุรกิจมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.85 , S.D. = 1.322) จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่มในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าจะเป็นส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและการจัดองค์กร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสาร (IT40) มีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและจัดองค์กรและทำงานกับเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการนำเสนอในการจัดหาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและจัดองค์กร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Abstract

      The purposes of this research are 1) to study the competency of working with tools and information technology of the employees affecting other work performances, 2) to study a business foundation which likely affects other work performances, 3) to study basic business awareness likely affecting work using tools and information technology, and 4) to study work system of the company that likely affects the use of tools and information technology in the organization. The questionnaires were distributed to 186 employees working in Thai-Chinese Fragrance Industry Co., Ltd.
      The results showed that the level of opinions about the overall performance of the company in every aspect, including company system, teamwork, planning and organization, creative use, problem-solving and decision-making and basic business awareness are at a high level, while working with tools and information technology was at a medium level ( mean=2.85, S.D. = 1.322). From the multiple logistic regression analysis in working with tools and information technology, there are probabilities affecting performance in various aspects such as teamwork, creative use, planning and organization, problem solving and decision making. The issue of working with tools and information technology regarding the use of software or programs for documenting (IT40) is possible to affect teamwork, creative use, planning and organization. In addition, the issue of working with tools and information technology in the presentation of the procurement of information technology tools (IT42) is likely to affect teamwork, creative use, planning and organization, and problem solving and decision making.

ดาวน์โหลด Full Paper