ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานประกันสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของประชาชน จังหวัดขอนแก่น

The Satisfaction on Using the Digital Government Website of Social Security Office, Business Development Agency and Cooperative Auditing Office in Khon Kean Province

บทคัดย่อ

        แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดที่มาจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND คือการที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก, 2559 และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
        การวิเคราะห์คุณภาพของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานตามความต้องการ หน่วยงานต้องสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันท่วงทีบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และต้องมีการพัฒนาเพื่อใช้งานได้กับทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ อื่นๆ รวมทั้งเอกชน และประชาชนผู้ใช้งานแต่เดิมมีเพียงการใช้งานโทรศัพท์และจดหมายภายในเพื่อการติดต่อในหน่วยงาน ปัจจุบันการพัฒนาการใช้
งานอินเทอร์เน็ตทำให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น ลดระยะเวลาการใช้แบบฟอร์มออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์เมล์ทำให้ประหยัดและทำให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการติดต่อกับหน่วยงานราชการมากขึ้นเนื่องจากใช้งานได้ตลอดเวลา (Rabinet, Hildrerh, & Miller, 2007, pp. 775-776) ผลการสำรวจของUN สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็น
เป็นสื่อในการให้บริการบนหลักการ “ที่เดียว-ทันใด-ทั่วไทย-ทุกเวลา-ทั่วถึง และเท่าเทียม-โปร่งใส ดังนั้นจึงเป็นมูลเหตุหลักของการศึกษาในครั้งนี้โดย ผู้วิจัยจะมีกระบวนการศึกษาโดยใช้แนวคิดของ UN ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ คือ 1. คุณภาพของระบบ (system quality) 2. คุณภาพของสารสนเทศ(information quality) และ 3. คุณภาพของบริการ (service quality) (Delone & McLean, 2003)
         ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์รัฐบาลดิจิทัลจังหวัดขอนแก่นในทัศนมิติของผู้ใช้บริการสาธารณะ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานประกันสังคม 2. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 3. สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วย 3 หน่วยงานนั้นผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก
ในแต่ละปีงบประมาณ เป็น 3 หน่วยงานหลัก ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ระบบพบว่าระบบเว็บไซต์ทั้ง 3 หน่วยงาน ดังกล่าวพบว่ายังไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผลของการศึกษาคาดว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อจัดทำข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานภาพในการดำเนินงานและให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 3 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น สำหรับกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนและมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้มีความพร้อมเทียบเท่าระดับสากล

Abstract

        The concept of transforming the government into a digital government is a concept coming from the Digital Preparatory Committee for the Economic and Social Commission on February 8, 2016 at the general Prayut Chan-Ocha the Prime Minister as Chairman of the meeting. The meeting approved a draft of digital development plan for the economy and society to reform Thailand into DIGITAL THAILAND. This means Thailand can be creative and leverage digital
technology to maximize its potential for developing infrastructure, innovation, human capital, and other resources in order to drive digital development for the economy and society. (Strategic and Public Relations Group, Spokesperson's Office, 2016, and Ministry of Information and Communication Technology, 2016).
        Quality Analysis of Electronic Government pay attention to the design of the website to meet the user needs. Agencies must be able to promptly update information on the agency's website, and it has to be developed to work with both the websites of other government agencies as well as private and public users. Originally, there was only a telephone and an internal mail available for contact within the agencies. Nowadays, the development of the Internet makes
working more comfortable, reducing the amount of time. The use of online forms or electronic mail saves and makes users more likely to contact government agencies because of their availability (Rabinet, Hildrerh, & Miller, 2007, pp.775-776) The UN survey reflects that Thai egovernment also needs to improve its quality to enhance its ability to provide services and public access. To achieve the goal of e-government development as a medium of service on the
principle. "One place - all the time - all over Thailand - all the time - all over and equality - transparency and good governance” Therefore, this is the main reason for this study. The researcher will have a study process using the UN concept which has three components: 1. System quality 2. Quality of information (information quality), and 3. Service quality (Delone & McLean, 2003) The researcher has the idea to study the development guidelines of the digital
government website in Khon Kaen province in terms of the dimensions of 3 public service users: 1. Social Security Office 2. Business Development Agency 3. Cooperative Auditing Office. With these three units, there are many users in each fiscal year. The study showed that Website satisfaction in terms of system quality, the quality of information and service satisfaction are overall in low level satisfaction. As interviews with users found that these three sites were not able
to access as effectively as they should. The results of the study are expected to improve the quality of websites in accordance with United Nations standards, to provide information that reflects the status of operations, and to obtain information on information technology of the three government agencies in Khon Kaen. This is for policy preparation of plans and measures to upgrade development standards of the digital government of Thailand ready to be international equivalent. And move on to linking government agencies.

ดาวน์โหลด Full Paper