แนะนำแอพพลิเคชั่น “RSU Library eBook”

บทคัดย่อ

       บทความนี้แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น “RSU Library eBook”  ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตกับบริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว บทความได้แนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น “RSU Library eBook” โดยเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น การยืมและการคืนผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 630 รายการ ครอบคลุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต หนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสารทั่วไป บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น “RSU Library eBook” นี้เป็นหนึ่งในบริการเชิงรุกของสำนักหอสมุด เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตที่มุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) และเพื่อสร้างสังคมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Abstract

         This article introduces the RSU Library eBook application. The application was cooperatively developed by the Rangsit University Library and Open Serve Company Limited (Thailand). The RSU Library eBook application provides an electronic book reading service as well as electronic document development. The electronic information resources can be accessed and read via the Internet or portable or mobile devices. Thus, users can quickly access electronic books anywhere, anytime with ease. The RSU Library eBook provides instructions for downloading, reading and circulation. Presently, the electronic collection includes 630 titles of the university research report and journals, textbooks, pocket books and magazines. “RSU Library eBook” is one of the proactive library initiatives and services supporting the e-RSU University Policy and creating the lifelong and innovative learning society.

 

ดาวน์โหลด Full Paper