ผลการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขันร่วมกับการใช้ เว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านภาษา อังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเตรียมทหาร

The Cooperative Learning Teams Games Tournament Learning Techniques with the use of Webquest toward achievement and reading skills in English for Pre-Cadet

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  วิธีการดำเนินเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนพัฒนาการอ่านบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนด้วยบทเรียนพัฒนาทักษะการอ่าน  บูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยคือ 1) บทเรียนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 3) แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหาร ที่มีต่อการเรียน บทเรียนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test
    ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนด้วยบทเรียนพัฒนาทักษะการอ่านบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขัน โดยใช้เว็บเควสท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 และ ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนด้วยบทเรียนพัฒนาทักษะการอ่านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   

 

Abstract

       The research was experimental research. The research design used is  One Group Pretest – Posttest. The purpose of the research are : to the compare the learning achievement before and after using lessons learned to develop an integrated computer technology, and to evaluate the level of opinion of those students with reading skills lessons integrating computer technology. The samples of the study were 35 pre-cadet first years students of Armed Force AcademyPreparatory School in the second semester of the 2013 academic year by Custer Random Sampling. Instrument for this research are 1) development of English reading skill lessons integrated for Computer Technology 2) achievement tests  before and after the learning of computer technology and 3) questionnaires opinion  of pre-cadet towards learning English reading lessons development and integration of computer technology. The data were analyzed using the arithmetic mean, standard deviation and t-test dependent.
      The results of this research indicated that the learning achievement after  the study is significantly higher than the pre-study at .01 level and the opinion of the learners learn lessons to reading skills satisfaction is high

ดาวน์โหลด Full Paper