การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุด ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดสมรรถนะบุคลากรห้องสมุด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้ง     4 ด้าน ได้แก่ การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยบุคลากรจะต้องมีศักยภาพพอที่จะจัดการและดำเนินการบริการสารสนเทศที่มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ และการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนา

Abstract

This article proposed strategy guidelines and frameworks of library personnel competency to go along with four RMUTT strategies: 1) to educate professional hands on graduates. 2) to develop research and innovations. 3) to promote internationalization. And 4) to support modern management. These guidelines and frameworks aim to develop library personnel potential in fulfilling the university’s target mainly focused on “the university of producing professional hands on workforce relating to science, technology and innovations.” To achieve the target, the personnel must be potential enough to perform and manage information technology to reach maximum advantages and to obtain knowledge and performance towards the advance of information technology and communications, the change demands of users and the development of the university.

ดาวน์โหลด Full Paper