7 คุณลักษณะเด่นของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตและการทำงาน

The Seven Signature Strengths of Thai People in the Bangkok Metropolis and Their Relationships with Life Satisfaction, and Job Satisfaction

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงศึกษาว่าคุณลักษณะเด่น 7 ด้าน เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในทางสถิติและสามารถทำนายความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยได้มากน้อยเพียงไร กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทยอายุ 17-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3,562 คน ประเมินคุณลักษณะเด่นโดยใช้แบบประเมิน 24 ด้านของ Peterson และ Seligman (2004) ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินลักษณะเด่นของคนแต่ละประเทศในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
       ผลการวิจัยพบว่า "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ 1) ความยุติธรรมความเสมอภาคและความถูกต้อง 2) ความกตัญญู 3) ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี 4) ความสามารถในการรักและถูกรัก 5) ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ 6) ความใจดีและความมีน้ำใจและ 7) ความเป็นผู้นำ
       นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดย Multiple regression ยังแสดงให้เห็นว่า "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้คือ
        จาก "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" พบว่ามีคุณลักษณะเด่น 6 ด้าน (ความกตัญญู/ความเป็นผู้นำ/ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ/ความสามารถในการรักและถูกรัก/ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง/ความใจดีและความมีน้ำใจ) สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยได้สูงถึงร้อยละ 24.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย "ความกตัญญู" มีอิทธิพลสูงสุดในการทำนาย (ร้อยละ 22.37)
        ในขณะที่คุณลักษณะเด่นเพียง 3 ด้าน (ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี/ความกตัญญู/ความเป็นผู้นำ) สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยได้สูงถึงร้อยละ 17.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย "ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีมและความจงรักภักดี" มีอิทธิพลสูงสุดในการทำนาย (ร้อยละ 15.13) ทั้งนี้ คุณลักษณะเด่น 2 ด้าน คือ"ความกตัญญู" และ "ความเป็นผู้นำ" มีอิทธิพลในการทำนายได้อย่างครอบคลุมทั้ง ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

ดาวน์โหลด Full Paper