ความเข้าใจเรื่อง “ลิขสิทธิ์” เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ในแวดวงบรรณารักษ์

บทคัดย่อ

        ในปี 2558 วงการห้องสมุดและบรรณารักษ์มีการตื่นตัวและวิพากษ์วิจารณ์ถึงกฎหมายลิขสิทธิ์กันอย่างกว้างขวาง คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเกิดความกังวลและความไม่แน่ใจในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเป็นอุปสรรคสำคัญในการตัดสินใจดำเนินงานของห้องสมุด บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงเนื้อหาใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยมุ่งเน้นที่ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์เป็นสำคัญ

 

Abstract

        In 2015, the librarians have widely criticized the legal rights of the Copyright Act 1994 and the Copyright Act 2015, No. 2 and 3, which are relevant to operations and services. Librarians and library workers are concerned about their work process to the violation of this law. It has some impact in the library. 
        This article analyzes the content of this Act, focusing on library resources, a major publication.devices and to help adjust our library's image to look more modern.

ดาวน์โหลด Full Paper