โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทย

Causal Relationship Model Usage Behavior of Electronic Human Resources Management System of Energy Business Group Personnel in Thailand

บทคัดย่อ

        งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทยที่เคยใช้ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โมเดลสมการโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  การใช้งาน  2) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน  3) ด้านความคาดหวังผลประโยชน์  4) ด้านทัศนคติในการใช้งาน  5) ด้านความตั้งใจใช้งาน และ 6) พฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์การใช้งาน  2) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน  3) ด้านความคาดหวังผลประโยชน์  4) ด้านทัศนคติในการใช้งาน  5) ด้านความตั้งใจใช้งาน และ 6) พฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์
        ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.58 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 58 พบว่า ด้านความตั้งใจใช้งานมีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทย               

Abstract

        The objectives of this research were to develop a causal of relationship modal of usage behavior of electronic human resources management system of energy business group personel in Thailand and to validate the consistency of the causal relationship model with empirical data. The tools used in the research was online questionnaires. The sample group consisted of 400 peoples who have been used behavior of electronic human resource management system. The structural equation model was used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting of 6 components were 1) Perceived Usefulness  2) Perceived Ease of Use  3) Expected Benefits 4) Attitude towards Using  5) Intention to Adopt and  6) Actual Use.
        The objectives of this research were to develop a causal of relationship modal of usage behavior of electronic human resources management system of energy business group personel in Thailand and to validate the consistency of the causal relationship model with empirical data. The tools used in the research was online questionnaires. The sample group consisted of 400 peoples who have been used behavior of electronic human resource management system. The structural equation model was used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting of 6 components were   1 Perceived Usefulness  2) Perceived Ease of Use  3) Expected Benefits 4) Attitude towards Using  5) Intention to Adopt and  6) Actual Use. most influence on Actual Use behavior of electronic human resources management system of energy business group personel in Thailand.
        

ดาวน์โหลด Full Paper