การศึกษาความสามารถในการใช้งานไอคอนของแอปพลิเคชัน เพื่อการท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มเจนวาย

A Study of Usability Test of Travel Applications’ Icons on Smartphone for Generation Y

บทคัดย่อ

        ปัจจุบันแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมต่อการใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และไอคอนก็จัดเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบแอปพลิเคชัน โดยประชากรกลุ่มเจนวายอยู่ในช่วงอายุที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้นในการออกแบบหรือเลือกไอคอนไปใช้งานจะต้องมีเทคนิคการออกแบบหรือการเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน อีกทั้งไอคอนต้องสื่อความหมายที่ถูกต้องต่อตัวผู้ใช้งานด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสามารถในการใช้งานไอคอนของแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มเจนวาย
        การดำเนินการวิจัยเพื่อทดสอบความสามารถในการใช้งานไอคอนของแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวของผู้ใช้งานกลุ่มเจนวาย แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟนขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว ถูกใช้เป็นเครื่องมือทดสอบและเก็บข้อมูลโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต
        ผลสรุปด้านประสิทธิภาพในการใช้งานของไอคอน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างได้ใช้เวลาในการเลือกไอคอน Glyph ได้ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองดีที่สุด และไอคอน Filled Icon ได้ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่ำที่สุด ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ 1-3 ปี และมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ผลสรุปด้านประสิทธิผล พบว่าไอคอน Flat ได้ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลสูงสุดจากการประเมินความสามารถในการใช้งานที่มีต่อเพศ และที่มีต่อประสบการณ์การใช้งาน และไอคอน Filled และ Glyph  ได้ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลต่ำที่สุด โดยไอคอน Filled ได้ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลต่ำที่สุดจากการประเมินความสามารถในการใช้งานที่มีต่อเพศ และที่มีต่อประสบการณ์การใช้งาน และผลสรุปด้านความพึงพอใจพบว่า ไอคอน Filled และ ไอคอน Flat มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน ในขณะที่ไอคอน Glyph และ ไอคอน Hand-Drawn มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางใกล้เคียงกัน                 

Abstract

        Currently, travel applications are very popular for tourists and icons are an important part of application design. Generation Y is in an important age for national development because the whole world is giving the most importance to this group of consumers. Thus, in designing or selecting icons for use, there must be appropriate design or selection techniques that are consistent with the usage. In addition, the icon must convey the correct meaning to the user as well. Therefore, the researcher has studied the usability to use the icon of the tourism application in Generation Y group.
        Conducting research to the usability test of travel application icons for the Generation Y group that can be divided into 3 areas: efficiency, effectiveness and satisfaction. The 5.5 inch smartphone screen size is used as a testing and data collection tool, specifying a sample size of 25 people in Rangsit University area.
        Conducting research to the usability test of travel application icons for the Generation Y group that can be divided into 3 areas: efficiency, effectiveness and satisfaction. The 5.5 inch smartphone screen size is used as a testing and data collection tool, specifying a sample size of 25 people in Rangsit University area.

ดาวน์โหลด Full Paper