โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันนวนิยาย แชทออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทย

CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF USAGE BEHAVIOR CHAT NOVEL APPLICATION OF TEENAGERS IN THAILAND

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันนวนิยายแชทออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13-24 ปี ที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันนวนิยายแชทออนไลน์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 697 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 0.94 แสดงว่าตัวแปรโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันนวนิยายแชทออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทย ได้ร้อยละ 94 ด้านความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันนวนิยายแชทออนไลน์มากที่สุด                   

Abstract

        This research aims to develop causal relationship model of usage behavior chat novel application of teenagers in Thailand and to validate the concordance of the causal model with the empirical data. The sample group is the teenagers in Thailand who had experienced using chat novel application. The sample group of the research are the 697 personnel which has gained from the quota sampling approach out of the entire population by gathering the information in the research is the online questionnaire that has the reliability value equal to 0.92. The statistical variables used in the research are consisted of the skewness, kurtosis and structural equation modeling. The research shows that the causal relationship model of usage behavior chat novel application of teenagers in Thailand developed by the predictive coefficient of 0.94, So the model can explain variance the use behavior factor 94%. It is also found that Behavior Intention has direct effect on the Use Behavior of application.

ดาวน์โหลด Full Paper