พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Information Seeking Behaviors of Undergraduate Students at College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University Samut Songkhram Province Education Center

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและ(2) ความสัมพันธ์ระหว่างความสะดวก ความง่าย สารสนเทศมีให้ใช้ และประสบการณ์/ความคุ้นเคย  กับความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนภาคศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 275 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ความถี่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

        ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับความถี่ในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อยู่ในช่วง1-3 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด และอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ เป็นแหล่งสารสนเทศที่ได้รับความนิยมแสวงหาสารสนเทศมากที่สุด ความสะดวก ความง่าย สารสนเทศมีให้ใช้ และประสบการณ์/ความคุ้นเคย ในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

        จากทุกแหล่งโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันความสะดวก  ความง่าย  สารสนเทศมีให้ใช้ และประสบการณ์/ความคุ้นเคยมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศทุกแหล่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

Abstract

       The objectives of this study were to investigate (1) the information-seeking behaviors of Undergraduate students at College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University Samut Songkhram Province Education Center, and (2) the relationships among convenience, ease of use, availability of information sources, experience or familiarityof the information access, and the frequency of use of information sources. The sample size in this study was 275 of Undergraduate Students at College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University Samut Songkhram Province Education Center. enrolling in the first semester of the academic year 2018.  The research instrument in this study was a questionnaire. The statistics used were percentage, frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.

     The research results showed that information-seeking behaviors relating to the frequency of using the information resources of Undergraduate Students at College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University Samut Songkhram Province Education Center. was in the highest level of one to three times a week. Of information resources used, they preferred the Internet or websites at the highest level. The convenience, ease of use, availability of information sources, experience or familiarity of the information access were in the moderate levels. There were positive relationships between the convenience, ease of use, availability of information sources, experience or familiarity of the information access and the frequency of use of information sources at the statistically significant level of .05 which supported the hypotheses.

ดาวน์โหลด Full Paper