การยอมรับและนำคลาวด์คอมพิวติงไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจของ SMEs

Cloud Computing Adoption in Business Process of Small and Medium Enterprises (SMEs)

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ก) อิทธิพลของภูมิหลังทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยสนับสนุนการใช้งานต่อการตระหนักถึงความง่ายและประโยชน์ของการใช้คลาวด์คอมพิวติงในกระบวนการธุรกิจ และ ข) พัฒนาตัวแบบ (สมการ)  ที่เหมาะสมในการยอมรับการใช้คลาวด์คอมพิวติงในกระบวนการทางธุรกิจของ SMEs โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก SMEs จำนวน 178 ราย ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 157 ฉบับ (88.00%) ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุในการทดสอบสมมติฐาน ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นสมการ (ตัวแบบ) การยอมรับคลาวด์คอมพิวติง จำนวน 49 ตัวแบบ ในตัวแบบประกอบด้วยปัจจัยอิทธิพลทางสังคม (การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ภาพลักษณ์ ความเกี่ยวข้องกับงาน คุณภาพของผลลัพธ์ และ ผลที่เกิดขึ้น 

         ในภายหลังจากการใช้งาน) และปัจจัยการสนับสนุนการใช้คลาวด์คอมพิวติง (ความสามารถในการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงด้วยตนเอง  การรับรู้ถึงการควบคุมจากภายนอก ความวิตกกังวล ความสนุกที่จะใช้งานคลาวด์คอมพิวติง การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินในการใช้งาน อรรถประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวติง)  ทั้งสองกลุ่มปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการยอมรับและนำคลาวด์คอมพิวติงไปใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (R2 มีค่าระหว่าง .008 ถึง .544)                

Abstract

         This research aimed to study a) influence of Thai small and medium enterprise backgrounds located in Nonthaburi province, social influences, and supporting factors toward perceived ease of use and benefits of cloud computing in their business processes; and b) generate appropriate models (equations) of the cloud computing in the processes. Questionnaires were used as a tool for gathering data from the 178 samples who completed and returned 157 questionnaires (88.00%). The multiple regression analysis was applied to test hypotheses. The test resulted 49 models. These models were consisted of two clusters: social influence factors (subjective norms, image, job relevance, output quality, consequences after use); and supporting factors (ability to use cloud computing themselves, recognition of external control, anxiety, playful using cloud computing, perceived enjoyment in use, utility of cloud computing). The two clusters influenced the cloud computing adoption in the business processes of the SMEs at .05 statistical level (R2 demonstrated values between.008 to .544).

ดาวน์โหลด Full Paper