การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

The Development of Public University Librarians’ Competenics

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
       บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับ คือ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ( =4.30) ด้านทักษะ ( =4.08) และด้านความรู้ ( =4.00) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยให้ความสำคัญในเรื่องขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รู้วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานและเพื่อการสื่อสาร บรรณารักษ์ควรมีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยให้ความสำคัญในเรื่องความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การให้หัวเรื่อง การให้คำสำคัญ (key word) การลงรายการครั้งที่พิมพ์/รายการพิมพลักษณ์/รายการหมายเหตุ การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์

3. บรรณารักษ์งานบริการทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยให้ความสำคัญในเรื่องความรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ การสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศบรรณารักษ์ควรยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้บริการ

Abstract

        Research the development of public university librarians’ competenics, The results are as follows: 

        The researcher elicited germane data from public university librarians working in all three library sections, viz., information resources development, information resources analysis, and information resources services. It was found that these librarians overall exhibited opinions toward competency development at a high level. In regard to the aspects considered, it was found that all aspects were shown to hold at a high level in the following descending order: individual characteristics (M=4.30), skills (M=4.08), and knowledge (M=4.00). 
        Details of these findings are more closely considered as follows: 

1. Information resources development section librarians exhibited opinions toward the competency development of public university librarians overall and in all aspects at high levels.  Attention was paid to steps and procedures in acquiring information resources; being cognizant of vision, mission and library strategies; having knowledge of the curricular in addition to instruction and study at one’s university; having knowledge of the retrieval of information resources data via the Internet; and adapting the use of information technology (IT) to work and communication.  Librarians should be responsible and honest in work performance and maintain good human relations with colleagues and service users.  They should show tolerance, while being consistently committed to self-development. 

2. The librarians in the information resources analysis section evinced opinions vis-à-vis the competency development of public university librarians overall and in all aspects at a high level.  Attention was paid to using one’s knowledge of information technology (IT) in work performance; having basic knowledge of the Internet for purposes of communication (ICT); being able to classify resources; being able to provide titles; being able to provide key words; being able to list the number of printings of works; being able to provide data concerning imprints and for notes; being able to use websites; and being able to utilize online databases. Librarians should be responsible and show honesty in work performance. They should have good human relations with colleagues and service users.  They should respect and comply with rules and regulations. 

3. Information resources service section librarians displayed opinions concerning the competency development of public university librarians overall and in all aspects at a high level.  Attention was paid to having knowledge of types of information resources; rules and regulations; providing information resources services; showing competence in information retrieval; providing information resources skills services; and providing information retrieval services.  Librarians should adhere to professional ethics in addition to being responsible, and honest in work performance.  They should have good human relations with colleagues and service users. 

  

ดาวน์โหลด Full Paper