แบบจำลองความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับงานในกระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ

A TASK-TECHNOLOGY FIT MODEL IN MANAGEMENT PROCESSES OF INFORMATION SYSTEMS, NATIONAL TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED (CHAENG WATTHANA OFFICE)

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ 1) คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของเทคโนโลยี และคุณลักษณะของพนักงาน กับความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ 2) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับงานกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศและผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศและ 3) พัฒนาตัวแบบ (สมการ) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้ตัวแบบ Task-Technology Fit Model หรือ TTF เป็นทฤษฎีหลัก ในการออกแบบการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานทั่วไป ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ จำนวน 266 คน (ได้รับแบบสอบถามกลับคืนร้อยละ 100.00) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของเทคโนโลยีและคุณลักษณะของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับงานที่ขนาดอิทธิพล 43.4% (R2=.434)   2) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับงานมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ขนาดอิทธิพล 74.2% (R2=.742) และมีความสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ที่ขนาดอิทธิพล 49.7% (R2=.497) และ  3) การวิจัยทำให้ได้สมการอิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับการดำเนินงานจำนวน 10 สมการ โดยมีตัวแปรที่ปรากฎ ในสมการและมีอิทธิพลสูง 3 อันดับแรกคือ (ก) คุณภาพของข้อมูล (ข) ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกับผู้ใช้ (ค) การประมวลผลลัพธ์ที่ตรงเวลาระบบสารสนเทศ

Abstract

       This research aimed to study the relationship between 1) task characteristics, technology characteristics, individual characteristics and task-technology fit of the National Telecom Public Company Limited, Chaeng Watthana Office; 2) technology task fit, the usability of information technology and information systems and the impact caused by technology information and information systems of the company; 3) generate models (equations) of task technology fit of the company. This quantitative study uses the Task-Technology Fit Model (TTF) as the leading theory for research design, using questionnaires to gather data from employees within the National Telecom Public Company Limited, Chaeng Watthana Office. Two hundred sixty-six respondents returned 100% questionnaires. The data analysis statistics are percentage, mean and standard deviation. The inferential statistic used to test the hypothesis was multiple linear regression analysis. The research found that 1) task characteristics, technology characteristics and individual characteristics related to the task technology fit with the influence size of 43.4% (R2=.434); 2) task-technology fit was related to the utilization of information technology and information systems at an influence size of 74.2% (R2=.742), related to the impact of information technology and information systems at an influence size of 49.7% (R2=.497); and 3) the study resulted in 10 equations of task technology fit of the company. The three most influential variables in the equation were (a) data quality (b) relationship (c) timeliness.

ดาวน์โหลด Full Paper