ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อเครื่องสำอาง บนแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย

The Causal Factors Influencing to Buy Cosmetics on the Shopee Application of Cunsumers in Thailand

บทคัดย่อ

      บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์  เชิงสาเหตุความภักดีในการซื้อเครื่องสำอางบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อเครื่องสำอางบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยซื้อเครื่องสำอางบนแอปพลิเคชันช็อปปี้และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้าง 

      ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์ที่เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านคุณภาพการให้บริการ    2) ด้านคุณค่าการให้บริการ  3) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า 4) ด้านความภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) = 209.81   ค่าองศาอิสระ (df) = 152    ค่า CMIN/df = 1.38   ค่า GFI = 0.95   ค่า AGFI   = 0.94   ค่า SRMR = 0.04   ค่า RMSEA = 0.03 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์(R2) = 0.93 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีในการซื้อเครื่องสำอางบนแอปพลิเคชันช็อปปี้  ได้ร้อยละ 93 พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณค่าการให้บริการ ด้านความพึงพอใจของลูกค้า มีอิทธิพลทางตรงต่อด้านความภักดีของลูกค้า ตามลำดับ    

Abstract

        The objectives of this article were to develop and validate the consistency of a causal relationship model of loyalty to buy cosmetics on the Shopee application of consumers living in Thailand and to study causal factors affecting loyalty to buy cosmetics on the Shopee application of consumers living in Thailand. The research model is quantitative. The tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted of 400 people who have purchased intention cosmetics on the Shoppe application and live in Thailand. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, and the structural equation model.
       The results of this research showed that the causal relationship model of variables consisting of 4 components consisted of 1) service quality, 2) service value, 3) customer satisfaction, 4) customer loyalty, and a model developed in accordance with empirical data.  The statistics showed the Chi-square statistics goodness fit test (χ2) = 209.81, degrees of freedom (df) = 152, CMIN/df = 1.38, GFI = 0.95, AGFI = 0.94, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.03. The final result was a predicted coefficient of 0.93, indicating that the variables in the model can explain loyalty to buying cosmetics on the Shopee application by 93 percent, and that service quality, service value, and customer satisfaction have a direct influence on customer loyalty, respectively.

ดาวน์โหลด Full Paper