การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน สำหรับนักเรียนในหลักสูตรทางทหาร: กรณีศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กองทัพบก

The Study of the Use of Information Technology In Learning for Students in Military Courses: a Case Study of Cavalry School, Cavalry Center, Royal Thai Army

บทคัดย่อ

         เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  กองทัพบกได้ส่งเสริมให้มีการฝึกและการศึกษาด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning)  เพื่อลดความคับคั่งของจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอย่างจำกัดตามกรอบงบประมาณ โรงเรียนทหารม้าซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพบกจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตร  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรทางทหารภายในโรงเรียนทหารม้า  2) ศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนฯ  และ 3) เปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนฯ  ตามตัวแปรอายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษาทางพลเรือน และหลักสูตรที่กำลังศึกษา  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม  ประชากร คือ นักเรียนในหลักสูตรทางทหารของโรงเรียนทหารม้าปีการศึกษา 2564 ที่มีระยะเวลาการศึกษาในห้วงการทำวิจัยในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หลักสูตร จำนวน 421 คน  กลุ่มตัวอย่างใช้การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน นักเรียนเลือกใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก โดยใช้งานในห้องเรียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษามากที่สุด  2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  อย่างไรก็ตามพบว่า ปัญหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นและระบบเครือข่ายไม่เพียงพอ ไม่เสถียร และปัญหาด้านเนื้อหาที่เรียนเข้าใจได้ยาก อยู่ในระดับมาก  3) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  4) ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษาทางพลเรือน และหลักสูตรที่กำลังศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Abstract

        Nowadays, technology has been greatly developed in many ways, especially in education. Due to a limited budget, the Royal Thai Army has encouraged learning and training with Information Technology (IT) to reduce expenditure used in normal classes and additionally to improve efficiency and performance as individuals and collective. As the result, Cavalry School has integrated and been developing courses with IT; E - Learning, for the past few years. The objectives of this research are to study (1) conditions and issues; (2) behavioral perception; and (3) to compare the following factors to age, ranks, educational backgrounds, and students’ current courses. This study is a quantitative research that uses a questionnaire as a research instrument. A sample group was chosen by a simple random sampling method, including 186 students in military courses from March to July 2021. The research results are as follows. (1) Most students used their mobile phones as primary hardware and communication applications as the software; classrooms were the primary learning places; the purpose of using IT was to study. (2) Overall, using IT in learning issues was considered moderate, while (3) behavioral perception was high. (4) Assumption analysis found that different ages, ranks, educational backgrounds, and students’ current courses significantly affected behavioral perception.

ดาวน์โหลด Full Paper