การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพล ของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงาน

A Prediction of Information Technology Management Influencing Employee’s Core Competency Development Using Multiple Regression Technique

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัทลีโอเทคโนโลยีแอนด์มาร์เกตติ้ง จำกัด ใน 7 ด้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจำนวน 106 คน สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณถูกนำมาใช้ทดสอบสมมติฐาน ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นสมการอิทธิพลจำนวน 7 สมการ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตัวแปรพยากรณ์(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ด้าน) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะหลัก (ตัวแปรเกณฑ์) ของพนักงานบริษัทลีโอเทคโนโลยีแอนด์มาร์เกตติ้ง จำกัด ทั้ง 7 ด้าน (การเรียนรู้และนวัตกรรมความเชี่ยวชาญ ทัศนคติเชิงบวก การทำงานเป็นคณะทำงาน ความกระตือรือร้น การบริการด้วยความเต็มใจ
และความซื่อสัตย์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเทคโนโลยีทั้ง 13 ด้าน ได้แก่
        ก) ความเข้าใจพันธกิจ/เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กร ข) การวางแผนงานด้านสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ค) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมง) ผู้บริหารระดับสูงให้ความมั่นใจในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จ) การได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการลงทุนและการให้บริการด้านต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยเอื้อฉ) ต้นทุน ผลประโยชน์ และความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความโปร่งใส ช) การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงาน ซ) ความคล่องตัวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฌ) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ญ) โครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลและระบบงาน ญ) การใช้สินทรัพย์ ทรัพยากร และสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดฎ) การส่งมอบชุดโครงการต่างๆ ตามกำหนด และเป็นไปตามงบประมาณ ความต้องการ และมาตรฐานด้านคุณภาพ ฏ) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจมีความสามารถมีแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฎิบัติงาน ฐ) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีความคิดริเริ่มดำเนินการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

Abstract

        This research aimed to study the influences of information technology management to a development of the employees’ seven core competencies of Leo Technology and Marketing Co., Ltd. Questionnaires were used as research tools for gathering data from 106 samples. The multiple regression statistic was applied to test hypotheses, which generated 7 influence equations. The hypothesis test found that the predictor variables (13 IT management factors)
influenced criterion variables (seven core competencies: learning, expertise, optimism, teamwork, enthusiasm, caring, and honesty) at.05 statistical levels. The 13 IT management were a) understandings of missions/goals/objectives of the company, b) information planning effecting work potential development, c) optimal IT risk management, d) executives always ensure IT decision making, e) exact benefits received from investment and services supported by IT, f)
transparent costs, benefits, and IT risks, g) use of information systems in operations, h) flexible IT applications, i) information security, j) infrastructure of processes and working systems, k) maximum use of assets, resources, and IT competencies efficiently and effectively, l) on time project delivery associated with budget, requirements, and quality standard, m) IT staff and business staff have motivated to use IT in operations, and n) IT staff and business staff have had sufficient knowledge, expertise, and creativity in terms of business innovation development.

ดาวน์โหลด Full Paper