แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Guidelines for the Management of Information Technology in Primary Schools in Bangkok Metropolis

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ศึกษากระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอบเขตประชากรเป้าหมายในการวิจัยนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ ครูที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนละ 1 คน จากโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 138 โรงเรียน  ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ครอบคลุม การบริหารจัดการภายใน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้และด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ส่วนด้านกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า  การประมวลผล และผลผลิตสารสนเทศ ผลการศึกษา พบว่า เพศสภาพ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

Abstract

        The objectives of this research are: 1) To studying the information technology management characteristic, 2) To studying the information technology management process, 3) To studying the relationship between information technology management and information technology management process and 4) To develop guidelines for the management of information technology of primary School  Administration in Bangkok Metropolis. The population of this study is a representative of each primary school in Bangkok who is school principal, vice principal, other related ICT duties, or delegate with a number of 138 schools. The content of this study focuses on information technology management aspect which consisted of internal management system, fundamental structure of learning, learning process and learning resource. While Information technology management process composed of input factors, information processing, and output.   The research result found that gender, age, level of education, job position, and the experience of school administrators correlated to the information technology management and the process of information technology management 

ดาวน์โหลด Full Paper