แนวทางในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก : ศึกษาเฉพาะกรณี กำลังพลเหล่าทหารสารบรรณและเหล่าทหารปืนใหญ่

A Guideline for Improving Military e-Learning : Case Study Adjutant General Corps and Artillery Corps

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้าง สำรวจระดับการยอมรับ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการประเมินโครงสร้างและการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning ของกองทัพบกในกลุ่มกำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าทหารสารบรรณ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า กำลังพล ประเมินโครงสร้างการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning อยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าสมมุติฐานส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธ แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเพศสภาพ เหล่าทหาร หรือประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ก็ไม่มีผลใดๆ ต่อการประเมินโครงสร้าง และการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
       นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยผู้สอนและผู้เรียนควรมีการปรับตัวในการเรียนการสอน ตัวผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และทำการพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ในขณะที่ผู้เรียนเองต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียน การส่งงาน และการสอบ

Abstract

        The research aims to study the evaluation of Military e-Learning structure, the level of the e-Learning acceptance and to compare the demographic of the respondents towards the evaluation of e-learning structure and e-Learning acceptance.   The respondents are the lecturers and learners from Adjutant General Corps and Artillery Corps of Royal Thai Army.  The research result found that the respondents evaluated the structure of military e-Learning in moderate level and accepted this military e-Learning in high level.  The hypothesis testing also showed that most hypothesis were rejected.  It implied that the difference of gender, branch of service and computer experience make no difference in e-Learning structure evaluation and e-Learning acceptance.  Additionally, the proposal for improving military e-Learning suggests that the lecturers should alter their role of teaching and regularly develop and update teaching materials while the learners should be responsible to their lesson, assignment, examination. 

ดาวน์โหลด Full Paper