การจัดการเนื้อหาสินทรัพย์ดิจิทัล : ความท้าทายขององค์กร ในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

Digital Content Asset Management : The Challenge for Organizations in the Knowledge based Economy and Society

บทคัดย่อ

      สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ บริหารจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศที่มีเป็นจำนวนมาก และพยายามที่จะแปลงข้อมูล สารสนเทศและความรู้เหล่านั้นให้เป็นนวัตกรรม สินค้า บริการ และสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน แรงผลักดังกล่าวก่อให้เกิดความพยายามที่จะบริหารจัดการกับข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเป็นจำนวนมากขององค์กรให้สามารถนำมาใช้เพื่อการวางแผน ควบคุม หรือตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตรงตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งในบทความนี้ขอนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการเนื้อหาและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลขององค์กร

Abstract

       Knowledge-based Economy and Society is a kind of societies that focuses on the creativity, and management of a large amount of data and information. Attempts to transfer information and knowledge innovation, products, services as well as assets in order to make revenue for an organization. Moreover, KES is aimes at improving quality and efficiency of working processes. This drive creates an effort in data management, particularly in terms of a huge amount of the organizational digital data. In this way, the organization can use it for planning, controlling, and decision making among executive staffs as well as subordinates conveniently and quickly. This article proposes the concept of Content Management Systems (CMS) and Digital Asset Management (DAM) including the definitions, components, processes, procedures and guidelines for enterprises digital asset management.

ดาวน์โหลด Full Paper