1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  2. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาชีพและวิชาการบรรณารักษศาสตร์