เกณฑ์การตีพิมพ์

วารสารรังสิตสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารรังสิตสารสนเทศเพื่อให้วารสารได้มาตรฐาน  ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะตีพิมพ์ ควรจัดเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำ

ประเภทของบทความ

 1. บทความวิชาการ เป็นบทความวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. รายงานการวิจัย เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. บทความพิเศษ เป็นบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ ทัศนคติ บทวิจารณ์ หรือบทสัมภาษณ์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์  และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขในการพิมพ์

 1. บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ส่งไปพิมพ์ในวารสารอื่น
 2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพ์สำหรับบทความ หรือรายงานการวิจัยที่ส่ง และความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความหรือรายงานการวิจัยเป็นของผู้เขียนเท่านั้น
 3. ต้นฉบับที่จัดส่งจะได้รับการตรวจทานโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นๆ (Peer Review) ก่อนที่จะตีพิมพ์

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ
 

 1. บทความ
  ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง และชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องไปทางขวามือ ส่วนสถาบันหรือสถานที่ทำงานของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก ต้องพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ส่งพร้อม Diskette
 2. รายงานการวิจัย
  รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเหมือนกับการเขียนบทความ โดยมีการเรียงลำดับเรื่อง ดังนี้

         2.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

         2.2 คำสำคัญ หรือคำหลัก ระบุคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา

         2.3 ความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

         2.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)

         2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)

         2.6 วิธีดำเนินการวิจัยในเรื่องเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

         2.7 สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

         2.8 การอภิปรายผลการวิจัย

         2.9 ข้อเสนอแนะ

         2.10 เอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง
 
      1. การอ้างอิงเอกสารในเรื่อง
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่งสำหรับภาษาไทย หรือนามสกุลสำหรับภาษาอังกฤษ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ปีที่พิมพ์ของเอกสาร : เลขหน้าหนังสือที่ถูกอ้างอิงในเนื้อความ โดยมีไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหาใส่ไว้ท้ายข้อความนั้น

ตัวอย่าง

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2545 :79)
(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)
 
      2. การอ้างอิงท้ายบทความหรือรายงานการวิจัย

ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้

      2.1 หนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

กิตติ ภักดีวัฒนกุล และจำลอง ครุอุตสาหะ. คัมภีร์ระบบฐานข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545.
Ziemer, Rodger E., Peterson, Roger L. and Borth, David. Spectrum communications. 4th ed. New York : Prentice-Hall, 2003.

 
      2.2 วารสาร
 
ชื่อผู้เขียนบทความ. “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร. ปีที่, ฉบับที่ (เดือน ปี) : เลขหน้า.
 
         ตัวอย่าง
 
วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน. “ถอดรหัส CPU สายพันธุ์ใหม่,” ไมโครคอมพิวเตอร์. 23, 234 (มกราคม 2548) : 72-81.
Savolainen, Reijo. “Time as a context of information seeking,” Library & Information Science Research. 28, 1 (Spring 2006) : 110-127.

 
      2.3 หนังสือพิมพ์
 
ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบทความ/ข่าว,” ชื่อหนังสือพิมพ์. (วัน เดือน ปี) : เลขหน้า.
 
         ตัวอย่าง
 
คึกฤทธิ์ ปราโมช. “ซอยสวนพลู,” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. (19 สิงหาคม 2538) : 12-13.
“Bright future seen for computer industry,” Bangkok Post. (25 June 2001) : 5.
 
      2.4 หนังสือแปล
 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. แปลโดย. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
 
         ตัวอย่าง
 
แกลล่า, เพรสเตอร์. อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร. แปลโดย ภาสกร ใหลสกุล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2545.
 
      2.5 วิทยานิพนธ์
 
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย, ปีที่พิมพ์
 
         ตัวอย่าง
 
วีระ อำนวยพร. อิทธิพลของเถ้าแกลบที่มีต่อคุณสมบัติทางกลของอิฐ. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545.

 
      2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์. Available หรือแหล่งที่มา : ชื่อแหล่งที่มา. (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น)
 
         ตัวอย่าง
 
อเนก มากอนันต์. เมื่อพม่าย้ายเมืองสะเดาะเคราะห์. [ออนไลน์]. 2549. แหล่งที่มา : http://www2.manager.co.th/Mwebboard/list Comment.aspx?QNumber=189053& Mbrowse=13. (17 มิถุนายน 2549)
 
      2.7 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. [ประเภทของสื่อ]. ปีที่, ฉบับที่ (เดือน ปี) : เลขหน้า. Available หรือแหล่งที่มา : ชื่อแหล่งที่มา. (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น)

         ตัวอย่าง
 
Rosziowski, Michael Jr. Baky, John S. and Jones, David B. Soe which score on the LibQual+TM tell me if library users are satisfied? Library & Information Science Research. [serial online]. 27, 4 (Autumn 2005) :